Privacyverklaring Stichting Nationaal Congres Engels

Algemeen

Voor de Stichting Nationaal Congres Engels is privacy van groot belang. Deze privacyverklaring is bedoeld om informatie te geven over het gebruik van persoonsgegevens. Daarnaast geeft deze verklaring inzicht in de doelen en grondslagen van gegevensverwerking ten behoeve van het tweejaarlijkse Nationaal Congres Engels. Betrokkenen kunnen in deze verklaring lezen welke persoonsgegevens worden verwerkt. Deze verklaring beschrijft tevens de rechten die een betrokkene heeft met betrekking tot de verwerking van zijn of haar persoonsgegevens en hoe deze daarover kan communiceren.

Algemene maatregelen ter bescherming van persoonsgegevens

U heeft het recht dat er zorgvuldig en rechtmatig met uw persoonsgegevens wordt omgegaan. Daarom zorgt de Stichting ervoor dat uw privacyrechten en gegevensbescherming op orde zijn door deze standaard te beveiligen en privacyregels standaard toe te passen.

U kunt bij vragen en opmerkingen contact opnemen met de Stichting via de website: www.nationaalcongresengels.nl/contact

Congres

Verwerking van gegevens ten behoeve van betaling in verband met congresdeelname

De Stichting organiseert één keer in de twee jaar een congres. Voor deelname aan het congres vraagt de Stichting inschrijfgeld als tegemoetkoming in de kosten. Studenten kunnen deelnemen aan het congres tegen een gereduceerd tarief. Om te kunnen vaststellen of een deelnemer student is, heeft de Stichting haar of zijn studentnummer en de naam van de onderwijsinstelling nodig. Voor de verwerking van de betaling voor deelname aan het congres vraagt de Stichting de volgende gegevens:

 • Naam en adres inclusief emailadres
 • Bankrekeningnummer (IBAN)
 • Instelling waar deelnemer werkzaam is
 • Studentnummer (alleen deelnemers met gereduceerd tarief)

Verwerking van gegevens ten behoeve van scholingscertificaten

Als bewijs van deelname reikt de Stichting certificaten uit die de deelnemers op kunnen nemen in hun dossier en/of kunnen overleggen aan de werkgever.

Ten behoeve van het opmaken van de certificaten vraagt de Stichting de volgende gegevens:

 • Naam
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats

Verwerking van gegevens ten behoeve van registratie van deelname van workshopgevers en standhouders

 • Naam en adres bedrijf en/of deelnemer(s)
 • Bankrekeningnummer bedrijf of deelnemer
 • Telefoonnummer

Bewaartermijn

De Stichting bewaart de gegevens die nodig zijn voor de betaling van het congres tot uiterlijk 15 juni. We bewaren de gegevens voor eventuele reclamaties of terugbetalingen. Daarna worden alle digitale en papieren gegevens vernietigd.

Doorgifte aan derden

De Stichting geeft geen gegevens aan derden.

Opnamen (foto’s) tijdens het congres

De Stichting publiceert foto’s van het Congres in Levende Talen Magazine, op de website van het congres en via de door de Stichting gebruikte kanalen zoals Facebook, Twitter en LinkedIn.

Op de foto’s gepubliceerd in Levende Talen Magazine worden geen personen herkenbaar in beeld gebracht.

Tegen het digitaal publiceren van foto’s kan alleen achteraf bezwaar gemaakt worden via https://nationaalcongresengels.nl/contact/. Deze foto’s worden dan binnen een week verwijderd.

Archief

In het online archief (https://nationaalcongresengels.nl/archive/) van het Nationaal Congres Engels bevinden zich foto’s van eerdere congressen.

Mocht u bezwaar hebben dat een foto in het archief aanwezig is waarop u afgebeeld bent, dan kunt u dat aangeven via https://nationaalcongresengels.nl/contact/. De Stichting verwijdert deze foto binnen een maand.

 


Privacy Policy Stichting Nationaal Congres Engels

Introduction

Privacy is of great importance to Stichting Nationaal Congres Engels (hereinafter called “NCE”). This Privacy Policy gives information about the use and processing of personal data you have provided us with. This Policy also states why we collect certain data for the biannual National Conference of English Teachers. This policy document explains what personal information is processed. This Policy also describes the rights parties concerned have concerning the processing and storing of personal data and how they can communicate with NCE.

Protecting your personal information

You are entitled to a careful and lawful processing of your personal data. NCE therefore ensures that your privacy rights and the safety of your data are well managed by securing your data, by keeping your personal data up to date and by always applying the privacy measures NCE has drawn up to this end.

Please contact us via www.nationaalcongresengels.nl/contact/if you have any concerns.

Conference

Processing data for the payment of conference fees

NCE organizes a conference every other year. For the participation in the conference NCE charges a conference fee. Students can participate at a reduced fee. To verify if a participant is a student NCE needs to have the student ID number and the name of the educational institute. For the processing of the participation fee NCE needs the following data:

 • Name and address, including email address
 • Account number (IBAN)
 • Name of participant’s educational institute
 • Student ID number (participants at reduced fee only)

Processing data for refresher certificates

As proof of participation NCE provides certificates to the participants to be included in their dossier or to be handed in to their employers.

To draw up the certificates NCE needs the following data:

 • Name
 • Date of birth
 • Place of birth

For the registration of workshop hosts and exhibitors the following data are processed:

 • Name and address of company and/or participant(s)
 • Account number company or participant
 • Phone number

Storage period

NCE will keep the data necessary for the payment of the conference until 15 June at the latest (three months). This is for reasons of reclamation and possible refunding. After this date, all digital and paper data will be destroyed.

Third parties

NCE does not pass on or sell any data to third parties.

Photos taken during the conference

NCE publishes photos taken at the conference in Levende Talen Magazine, on the website of the conference and via media like Facebook, Twitter and LinkedIn.

On photos published in Levende Talen Magazineno persons will be portrayed recognizably.

You have the right to object to the digital publishing of photos in which you are pictured after the event via https://nationaalcongresengels.nl/contact/. These photos will subsequently be removed within a week.

Archive

Photos of previous conferences are stored in the digital archives of NCE (https://nationaalcongresengels.nl/archive/).

You have the right to object to the storage in the archives of any photo picturing you via https://nationaalcongresengels.nl/contact/. NCE will remove the photo within a month.